Evenemang

Dec 2022
TiOnToFr
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
10.12
Jul på Sibbesgården - Sibbesgårdenin joulu Berättelser, musik,dans, Pop up café - Tarinakerrontaa, soittoa, laulua, tanssia
Box hornorkester spelar på Sibbesgården sommaren 2021

Du kan se konserten på You Tube: Box hornorkester spelar på Sibbesgården sommaren 2021
 

En film om mjölkgårdarna i Sibbo
kan ses på You Tube: Mjölkgårdar i Sibbo Sipoon maitotilat

En illustrerad verksamhetsberättelse 2021 finns under Om Föreningen

Sibbo hembygdsförenings höstmöte

29 November 2022 kl. 18.00–20.00

 Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:
1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. mötets stadgeenlighet och beslutförhet konstateras
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. verksamhetsplanen, budgeten och anslutnings- och medlemsavgiftens storlek för följande kalenderår fastställs
6. val av ordförande och övriga (se § 12) medlemmar i styrelsen
7. val av två verksamhetsgranskare8. besluts huruvida och vilka sektioner tillsätts och beroende av beslutet verkställs val av ledningen för dessa
9. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens höstmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen 18§ Föreningen sammankallas till möten genom annons i tidning eller genom skriftlig kallelse minst åtta dagar före mötet. Om det vid mötena behandlas frågor om ändring av stadgarna, upplösning av föreningen, om köp eller försäljning samt inteckning av fastighet skall det nämnas särskilt i kallelse

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2023Plats
Gesterby brankis
Gesterbyvägen 83
04130 Sibbo

Arrangör
Sibbo hembygdsförening r.f.
Sibbo hembygdsförening r.f. r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.